Personvern

1. Regler om selskapets behandling av personopplysninger
Personopplysningsloven med forskrifter og Datatilsynets konsesjonsvilkår regulerer selskapets adgang til å behandle personopplysninger. På denne bakgrunn har selskapet utarbeidet utfyllende personvernregler. Disse reglene supplerer de øvrige avtalevilkår som selskapet har inngått med kunden og gjelder for alle tjenesteforhold, både nåværende og fremtidige.
Med personopplysninger forstås kundeopplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som personkunde.
Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil selskapets behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.


2. Behandlingens formål
Formålet med selskapets behandling av personopplysninger er i første rekke kundeadministrasjon, fakturering og for å oppfylle de forpliktelser som selskapet har påtatt seg for gjennomføring av oppdrag og tjenesteavtaler med kunden. Selskapet vil for øvrig behandle personopplysninger i den grad lovgivningen påbyr eller gir adgang til det eller kunden har samtykket til slik behandling.
Utover dette behandles personopplysninger bl.a. til følgende formål:
• Kundeoppfølging og markedsføring (se pkt. 7)
• Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer (se pkt. 8)
• Forebygging og avdekking av straffbare handlinger (se pkt. 9)
• Lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon (se pkt. 10).


3. Informasjon om behandlingen og innsynsrett
Selskapet vil i reglene nedenfor gi generell informasjon om sin behandling av personopplysninger. Informasjon om kundens avtaler med selskapet vil i hovedsak bli gjort tilgjengelig i kundens nettbank. Dersom kunden ikke har nettbank eller på annen måte kan lese elektroniske dokumenter, vil informasjonen kunne gis på papir. Kunden kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til selskapet kreve innsyn i øvrige registrerte personopplysninger, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om selskapets behandling av opplysningene.

Ved enkeltkunders særlig behov kan banken begrense antall ansatte i banken som skal ha tilgang til, og innsyn i, kundens personopplysninger. Kunden skal skriftlig begrunne behovet for slik skjerming. 


4. Personopplysninger som innhentes av selskapet
Personopplysninger som registreres vil selskapet i hovedsak motta direkte fra kunden.
Når du søker om lån, innhenter vi også opplysninger fra kredittopplysningsbyrået Bisnode.
Ved innsamling av opplysninger fra tredjepart (for eksempel fra andre banker/finansforetak, kredittopplysningsforetak og Det Sentrale Folkeregister) vil kunden bli varslet, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig eller det er på det rene at kunden allerede kjenner til den informasjon varselet skal inneholde.
Dersom selskapet ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal selskapet først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (det vil si formålet med behandlingen).


5. Personopplysninger som registreres av selskapet
Selskapet vil ved avtaleinngåelsen og under det løpende avtaleforholdet registrere opplysninger om kunden og andre personer som har tilknytning til avtaleforholdet, for eksempel medlåntakere. Selskapet vil også registrere opplysninger om personer som selskapet har avslått å inngå avtale med i den hensikt å kunne underrette vedkommende om avslaget og eventuelt i ettertid å kunne dokumentere forholdet, herunder at et avslag om innskudd og betalingsoppdrag var saklig begrunnet.


6. Utlevering
Registrerte personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter og andre utenforstående når dette følger av lovbestemt opplysningsplikt eller opplysningsrett. Dersom lovgivningen tillater det og selskapets taushetsplikt ikke er til hinder, vil personopplysninger også kunne bli utlevert til andre banker og finansforetak samt samarbeidspartnere for bruk innenfor de formål som er angitt for behandlingen. Overføring av personopplysninger til selskapets databehandlere anses ikke som utlevering.


7. Kundeoppfølging og markedsføring
Selskapet vil informere kunden om produkter innen de produktkategoriene hvor det allerede foreligger et avtaleforhold mellom kunden og selskapet. Selskapets produkter deles i følgende kategorier:
• Spare- og innskuddsprodukter
• Lån og andre kreditter
Uten samtykke fra kunden vil selskapet kunne benytte følgende nøytrale opplysninger til kundeoppfølging og markedsføring: Kundens navn, kontaktopplysninger, fødselsdato og hvilke tjenester eller produkter kunden har inngått avtale om. Slike nøytrale opplysninger vil selskapet eventuelt innhente fra et felles konsernkunderegister.
Markedsføres det produkter og tjenester innen en annen produktkategori enn den som selskapet og kunden har inngått avtale om (se første avsnitt), kreves det samtykke fra kunden for å benytte andre kundeopplysninger enn de nøytrale.
Kunden kan ved henvendelse til selskapet kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed.

8. Risikoklassifisering av kunder og kredittporteføljer
Selskapet vil etter regler i finansieringsvirksomhetsloven behandle kredittopplysninger og andre personopplysninger i forbindelse med etablering og bruk av systemer for beregning av kapitalkrav for kredittrisiko. Med systemer for interne målemetoder menes her selskapets modeller, arbeids- og beslutningsprosesser for kredittgivning og kredittstyring, kontrollmekanismer, IT-systemer og interne retningslinjer som er knyttet til klassifisering og kvantifisering av institusjonens kredittrisiko og annen relevant risiko.
Personopplysninger til dette formålet vil kunne innhentes fra kredittopplysningsforetak.


9. Forebygging og avdekking av straffbare handlinger - hvitvaskingsmeldinger
Selskapet vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger. Opplysningene vil bli innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet og andre offentlige myndigheter. Oppbevaringstiden vil være inntil ti år etter registreringen.
Selskapet vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Selskapet er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til Økokrim v/ Enheten for finansiell etterretning (EFE). Kunden har etter personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav b og bokstav f ikke innsyn i de opplysninger selskapet har registrert for disse formålene.

10. Lagring av informasjon og kundekommunikasjon
I forbindelse med enkelte drifttjenester vil personopplysninger bli lagret i skytjenester innenfor EØS. Kommunikasjon gjennom e-post vil kunne gjenfinnes på grunnlag av kundens identitet, tidspunkt for kommunikasjon og ansatte hos selskapet/foretaket som utførte kommunikasjonen. Monobank kan oppbevare kundeopplysninger inntil 12 måneder, med mindre lovgivning spesifikt krever lengre lagring. 


11. Retting og sletting
Selskapet vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling oppnådd, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan kunden kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.